Poniedziałek - Piątek - 8:00 - 19:00, Sobota - 9:00 - 13:00
AKTUALNOŚCI

ZE ŚWIATA VITROLIVE

Vitrolive realizatorem programu polityki zdrowotnej pn. „Program dofinansowania do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego na lata 2019 – 2021 dla mieszkańców miasta Szczecina”

Vitrolive uzyskało dofinansowanie do realizacji procedur zapłodnienia pozaustrojowego przez Gminę Miasto Szczecin w kwocie do 425 000,00 zł brutto, co pozwoli na wykonanie 85 cykli leczenia w ramach Programu.

Każda Para pozytywnie zakwalifikowana do Programu ma prawo do dofinasowania co najmniej jednej i nie więcej niż dwóch procedur zapłodnienia pozaustrojowego, w kwocie nie większej niż 5 000,00 zł za jedną procedurę. Różnicę pomiędzy całkowitym kosztem procedury a dofinansowaniem ponoszą Pacjenci. Kolejny cykl pobrania i zapłodnienia komórki jajowej może być wykonany pod warunkiem zastosowania wszystkich uzyskanych wcześniej u danej Pary i przechowywanych zarodków.

Kto może zakwalifikować się do Programu?
1) Pary, które uczestniczyły w programie polityki zdrowotnej pn.: “Program kompleksowej ochrony zdrowia prokreacyjnego w Polsce w latach 2016 – 2020”, realizowanym przez Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 PUM w Szczecinie i u których stwierdzono bezwzględną przyczynę niepłodności lub posiadają inną dokumentację medyczną potwierdzającą przyczynę niepłodności lub nieskuteczne leczenie niepłodności w okresie 12 miesięcy poprzedzających zgłoszenie do Programu;
2) Wiek kobiety mieści się w przedziale od 25 do 40 lat (wg rocznika urodzenia), wiek mężczyzny od 25 do 55 roku życia (wg rocznika urodzenia) w dniu zgłoszenia się do Programu po raz pierwszy; w przypadku bezwzględnego wskazania do leczenia niepłodności dolną granicę wieku kobiety ustala się na 20 lat;
3) Pary, które pozostają w związku małżeńskim lub partnerskim;
4) Pary, które są mieszkańcami Miasta Szczecin, co najmniej od 1 stycznia 2017 r. Weryfikacja na podstawie kserokopii pierwszych stron zeznań podatkowych opatrzonych prezentatą szczecińskiego urzędu skarbowego, w którym zostały złożone lub zaświadczenia ze szczecińskiego urzędu skarbowego, potwierdzającego złożenie zeznania lub kserokopii urzędowego poświadczenia odbioru wydanego przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu teleinformatycznego administracji podatkowej (UPO) wraz z pierwszą stroną PIT i wygenerowanym numerem dokumentu zgodnym z identyfikatorem dokumentu UPO za rok poprzedzający udział w Programie.

O szczegółach będziemy informować wkrótce!