TFP zyskuje nowych członków i wygląd. Troskliwa opieka pozostaje bez zmian! Czytaj więcej!

TFP zyskuje nowych członków i wygląd. Troskliwa opieka pozostaje bez zmian! Czytaj więcej!

REKRUTACJA CZASOWO WSTRZYMANA

BADANIA - MIĘŚNIAKI MACICY


Vitrolive Sp. z o.o. jednym z realizatorów Programu polityki zdrowotnej pn. „Program dofinansowania do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego na lata 2019–2021 dla mieszkańców Szczecina”.

1. Główne założenia Programu
Program kierowany jest do Par, u których stwierdzono niepłodność, a inne możliwości terapeutyczne nie istnieją lub się wyczerpały.

Każda Para pozytywnie zakwalifikowana do Programu ma prawo do dofinasowania co najmniej jednej i nie więcej niż dwóch procedur zapłodnienia pozaustrojowego, w kwocie nie większej niż 5 000,00 zł za jedną procedurę (z uwzględnieniem kosztów kriokonserwacji zarodków). Różnicę pomiędzy całkowitym kosztem procedury a dofinansowaniem ponoszą Pacjenci. Kolejny cykl pobrania i zapłodnienia komórki jajowej może być wykonany pod warunkiem zastosowania wszystkich uzyskanych wcześniej u danej Pary i przechowywanych zarodków.

Nadzór nad realizacją Programu sprawuje Gmina Miasto Szczecin.

2. Kryteria kwalifikacji
Do Programu mogą przystąpić Pary:

1) u których potwierdzono dokumentacją medyczną bezwzględną przyczynę niepłodności lub nieskuteczne leczenie niepłodności w okresie 12 miesięcy poprzedzających zgłoszenie do Programu, zgodnie z rekomendacjami i standardami Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników oraz Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii;
2) które pozostają w związku małżeńskim lub partnerskim;
3) które spełniają kryterium wieku (w dniu zgłoszenia się do Programu), tj.:
• wiek kobiety mieści się w przedziale: 25 – 40 lat (wg rocznika urodzenia); w przypadku bezwzględnego wskazania do leczenia niepłodności: 20 – 40 lat;
• wiek mężczyzny mieści się w przedziale 25 – 55 lat (wg rocznika urodzenia);

4) które są mieszkańcami Miasta Szczecina co najmniej od 1 stycznia 2017 roku i odprowadzają podatki do szczecińskiego urzędu skarbowgo.
Para jest zobligowana dostarczyć do Vitrolive:
• kserokopię pierwszych stron zeznań podatkowych opatrzonych prezentatą szczecińskiego urzędu skarbowego, w którym zostały złożone lub
• zaświadczenie ze szczecińskiego urzędu skarbowego potwierdzające złożenie zeznania lub
• kserokopię urzędowego poświadczenia odbioru wydanego przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu teleinformatycznego administracji podatkowej (UPO) wraz z pierwszą stroną PIT i wygenerowanym numerem dokumentu zgodnym z identyfikatorem dokumentu UPO

za rok poprzedzający udział w Programie.

3. Procedury objęte dofinansowaniem:
1) IVF (In Vitro Fertilization) – klasyczne zapłodnienie pozaustrojowe; metoda zapłodnienia polegająca na doprowadzeniu do połączenia komórki jajowej i plemnika w warunkach laboratoryjnych, czyli poza żeńskim układem rozrodczym.
Pobrane w drodze punkcji jajników komórki jajowe umieszczane są w jednej szalce razem z uprzednio pozyskanym i przygotowanym nasieniem męża lub dawcy w celu zapłodnienia.
2) ICSI (Intracytoplasmic Sperm Injection) – zapłodnienie pozaustrojowe z wykorzystaniem docytoplazmatycznej iniekcji plemnika; istotą zabiegu jest wprowadzenie mikropipetą (pod mikroskopem) pojedynczego plemnika do dojrzałej komórki jajowej.
3) ICSI-SD (Intracytoplasmic Sperm Injection with Donor Sperm) – zapłodnienie pozaustrojowe z wykorzystaniem docytoplazmatycznej iniekcji plemnika anonimowego dawcy.
4) IMSI (Intracytoplasmic Morphologically Selected Sperm Injection) – metoda stosowana w procedurze zapłodnienia pozaustrojowego polegającego na docytoplazmatycznej iniekcji plemnika do komórki jajowej po dokonaniu szczegółowej oceny morfologicznej główki plemnika pod kątem obecności wakuoli pod powiększeniem (ok. 6000x); procedura przeznaczona dla Par po wielokrotnych niepowodzeniach in vitro, poronieniach, skrajnie niskich parametrach nasienia.

4. Jak przystąpić do Programu w Vitrolive?
Aby wziąć udział w Programie należy:

1) Umówić termin wizyty lekarskiej:
• osobiście w recepcji Vitrolive przy al. Wojska Polskiego 103 w Szczecinie lub
• telefonicznie: +48 91 88 69 260, +48 91 48 64 345 lub
• poprzez formularz kontaktowy na stronie www.

2) Zgłosić się na wizytę lekarską z:
• dowodem osobistym lub innym dokumentem potwierdzającym tożsamość
• dokumentacją medyczną dotychczasowego leczenia niepłodności, w tym wynikami badań laboratoryjnych i wypisami po leczeniu zabiegowym
• dokumentem potwierdzjącym odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego w Szczecinie, tj.:
a) kserokopią pierwszych stron zeznań podatkowych opatrzonych prezentatą szczecińskiego urzędu skarbowego, w którym zostały złożone lub
b) zaświadczeniem ze szczecińskiego urzędu skarbowego potwierdzającego złożenie zeznania lub
c) kserokopią urzędowego poświadczenia odbioru wydanego przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu teleinformatycznego administracji podatkowej (UPO) wraz z pierwszą stroną PIT i wygenerowanym numerem dokumentu zgodnym z identyfikatorem dokumentu UPO
za rok poprzedzający udział w Programie.

3) Wykonać niezbędne badania diagnostyczne, wymagane ustawą z dnia 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności oraz standardami klinicznymi. Skierowanie na badania zostanie wydane podczas wizyty lekarskiej w Vitrolive.

4) Zapoznać się z informacjami i podpisać zgodę na przystąpienie do procedury zapłodnienia pozaustrojowego w Vitrolive; podpisać oświadczenie o przystąpieniu do udziału w programie polityki zdrowotnej pn. „Program dofinansowania do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozustrojowego na lata 2019-2021 dla mieszkańców Szczecina” oraz zgodę o ochronie danych osobowych (RODO).

Decyzję o włączeniu Pary do Programu podejmuje lekarz specjalista ginekolog-położnik z doświadczeniem w leczeniu niepłodności na podstawie kryteriów określonych w treści Programu oraz ustawie z dnia 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności.

5. Warunki realizacji Programu w Vitrolive
Realizacja świadczeń finansowanych w ramach Programu odbywać się będzie do dnia 30.11.2021 r.

W chwili obecnej umowa z Gminą Miasto Szczecin gwarantuje przeprowadzenie:
• 58 cykli leczenia w 2019 r.
• 28 cykli leczenia w 2020 r.
• 28 cykli leczenia w 2021 r.

Vitrolive nie gwarantuje, iż każda Para pozytywnie zakwalifikowana do Programu, będzie mogła skorzystać z dofinansowania. W momencie wyczerpania się przyznanych przez Gminę Miasto Szczecin środków finansowych, Vitrolive będzie wnioskowało o ich zwiększenie i możliwość realizacji Programu dla oczekujących Par.

Vitrolive ponadto informuje o możliwości skorzystania z udziału w programie polityki zdrowotnej pn. „Program kompleksowej ochrony zdrowia prokreacyjnego w Polsce w latach 2016-2020” realizowanego przez Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 PUM w Szczecinie przy ul. Unii Lubelskiej 1 (w zakresie finansowanych przez Gminę Miasto Szczecin świadczeń zdrowotnych polegających na wsparciu par, a w szczególności mężczyzn, wymagających wysokospecjalistycznej opieki i diagnostyki immunologicznej wraz ze wsparciem inseminacji).

6. Dane koordynatora Programu w Vitrolive
Koordynatorem Programu w Vitrolive jest dr n. med. Anna Janicka, Dyrektor ds. jakości i rozwoju; e-mail: anna.janicka@vitrolive.pl.

Informacje o Programie są również dostępne na stronie www Urzędu Miasta w Szczecinie.

Zarejestruj się na wizytę!
Tel. 91 88 69 260, 91 48 64 345
Formularz kontaktowy

Centrum Vitrolive zostało wyłonione w konkursie samorządowym jednym z realizatorów Programu zdrowotnego in vitro dla mieszkańców Kołobrzegu w latach 2019-2023.

I. Cele Programu:

Celem Programu jest wsparcie finansowe Par borykających się z problemem niepłodności. Po pozytywnej kwalifikacji, Para uzyskuje dofinansowanie do procedury in vitro w wysokości do 5.000,00 złotych i może skorzystać z jednej zindywidualizowanej procedury zapłodnienia pozaustrojowego (IVF lub ICSI) z wykorzystaniem gamet własnych.

II. Kryteria włączenia do Programu:

a) wiek kobiety od 20 do 40 lat (wg. rocznika urodzenia)
b) zdiagnozowana niepłodność kobieca (ICD10: N97) i/lub męska (ICD10: N47)
c) wskazania medyczne do podjęcia terapii z zastosowaniem metody zapłodnienia pozaustrojowego, określone w ustawie o leczeniu niepłodności
d) zgoda na samodzielne pokrycie kosztów przechowywania zarodków i transferów mrożonych zarodków
e) posiadanie przez obie osoby w Parze Kołobrzeskiej Karty Mieszkańca.

III. Przebieg leczenia w ramach Programu:

Leczenie niepłodności w ramach Programu obejmuje następujące etapy:
1) Konsultację lekarską
2) Poradę psychologiczną (każda Para zakwalifikowana do procedury in vitro ma prawo do jednej bezpłatnej konsultacji psychologicznej)
3) Badania laboratoryjne wymagane ustawą o leczeniu niepłodności oraz wskazaniami klinicznymi
4) Badania USG w celu monitorowania wzrostu pęcherzyków jajnikowych w trakcie stymulacji hormonalnej
5) Badania hormonalne w trakcie stymulacji (ocena stężenia estradiolu i progesteronu)
6) Punkcję jajników w znieczuleniu ogólnym
7) Preparatykę nasienia
8) Zapłodnienie pozaustrojowe metodą IVF lub ICSI z wykorzystaniem gamet własnych pacjentów
9) Hodowla i nadzór nad rozwojem zarodków
10) Transfer zarodka/ów do jamy macicy
11) Kriokonserwację nadliczbowych zarodków.

Wszystkich mieszkańców Kołobrzegu, którzy chcą skorzystać z programu refundacji in vitro, zapraszamy do kontaktu z koordynatorem Programu w Vitrolive, dr Anną Janicką (anna.janicka@vitrolive.pl) .

Zachęcamy też do rejestracji wizyty lekarskiej:
Tel. 91 88 69 260
e-mail: info@vitrolive.pl

Pencil

Aktualności

Wizyty z osobami towarzyszącymi – uważaj na swoje dziecko!

VL_news_2020_1803mini
calendar

Warsztaty dla zainteresowanych leczeniem:

pon 16 sierpnia

webinar

Zadzwoń do nas +48 91 48 64 345 |napisz do nas

Wysłanie formularza zgłoszeniowego wyraża zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), RODO.
Dane osobowe pozyskane w ramach formularza kontaktowego przetwarzane będą w celu rozpatrzenia przesłanego zapytania, a podstawę przetwarzania danych stanowi realizacja prawnie uzasadnionych interesów VitroLive poprzez zapewnienie możliwości kontaktu użytkowników strony www z VitroLive. Administratorem danych osobowych jest VitroLive Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Marcina Kasprzaka 2a.
Pozyskane dane osobowe będą przetwarzane przez czas konieczny do przetworzenia zapytania zawartego w formularzu kontaktowym. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. W przypadku podania danych przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.